In het rapport Brede Analyse Vaarwegen van de Provinsje Fryslan staat dat het vanwege de combinatie met natuur en met recreatie niet verstandig is om de vaarweg naar Drachten door Nationaal Park de Alde Feanen (link!) en  Earnewald te laten gaan. De CDA fractie heeft zich al jaren, samen met het dorp Earnewald, ingezet voor een andere verbinding voor Drachten dan via Earnewald. Het ziet er naar uit dat dit nu ook gaat lukken!  

Dorpsbelangen Earnewald laat de Provinsje Fryslan weten:
Earnewoude en omgeving staat bekend om de talloze mogelijkheden op het gebied van watersport. Jaarlijks trekt Earnewoude grote bezoekersstomen. Het dorp heeft een unieke positie binnen het toeristische Tytsjerksteradiel, en biedt de belangrijkste entree naar Nationaal Park De Alde Feanen. De huidige beroepsvaarweg naar Drachten doorkruist Earnewoude. 

In Earnewoude is sprake van een clustering van recreatieve voorzieningen, zowel dagrecreatie voorzieningen als verblijfsvoorzieningen. De afgelopen jaren is in Earnewoude veel geïnvesteerd om het aantal voorzieningen voor watersportmogelijkheden te vergroten. Zo zijn de havens vernieuwd, zijn de verblijfsvoorzieningen opgewaardeerd en is de openbare ruimte verbeterd. Ook in het aangrenzende gebied van het Nationaal Park zijn maatregelen genomen om meer ruimte te bieden aan recreatie, zoals diverse routes voor kano’s en elektroboten (Dorpsbelang Earnewoude, 2018).  

In Earnewoude wordt het water intensief gebruikt voor recreatie. Zeker in het recreatieseizoen vinden er veel activiteiten plaats op de vaarwegen naar Drachten. De ervaring is dat het tijdens het hoogseizoen erg druk is op het water en dat daarmee de veiligheid in het geding komt.  De grootste onveiligheid komt voor op de plaatsen waar recreatievaart de beroepsscheepvaart kruist en waar campinggasten op het naastgelegen water recreëren. Recreanten zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van de vaarweg. Door de ligging van de vaarwegen in een groene en natuurlijke omgeving, is de vaarweg slecht herkenbaar en zijn kruispunten onoverzichtelijk. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid van begroeiing langs de oevers en de ondiepten waardoor de diepgang veel wisselt. Er is geprobeerd met bebording aanwijzingen te geven aan recreanten, maar dit heeft onvoldoende effect (Dorpsbelang Earnewoude, 2018).  

De Provinsje studeert nu op een nieuwe verbinding van Drachten met het Pr. Margrietkanaal via de Hege Warren, wat onder Oudega (Sm.) valt. Op 7 maart as is er een Steatemerk over dit onderwerp.  

 

Wilt u meer weten? https://www.fryslan.frl/…/besluitenlijst-gedeputeerde-state…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *