Op 28 maart had de raad weer een volle agenda voor de kiezen. Te vol zo bleek, want ondanks dat de vergadering na middernacht was afgelopen, moesten er toch nog wat onderwerpen worden doorgeschoven.

De analyse van de resultaten van de werkmaatschappij, de ambtelijke samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, vroeg veel tijd en aandacht. Helaas waren in 2018 weer overschrijdingen te zien en de nieuwe wethouder Tytsy Willemsma, die zich overigens uitstekend staande hield, moest ook constateren dat er nog geen volledige controle op de situatie was. Een motie van treurnis hierover, ingediend door de PvdA, haalde het niet. Ook het CDA stemde hiertegen. Lerend vooruitkijken vinden wij zinvoller dan treurend achterom zien. Daarom diende het CDA een motie in die het college vroeg om die controle zo spoedig mogelijk te verkrijgen, de raad vaker hierover te informeren, alle financiële lijken uit de kast te halen en het personeelsbestand binnen de financiële kaders te houden. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Ook de woonvisie kwam ter sprake. Sommige partijen vonden de discussie over de bouw in buurtschap de Warren het meest belangrijk hierin en vonden dat dit niet in de woonvisie thuishoorde. Het CDA was het eens met wethouder Hoekstra, dat dit een parallel lopend traject is met bijzondere kaders en er wel in thuishoort. Bovendien vinden wij de discussie over voldoende geschikte en duurzame woningen voor alle belanghebbenden, zoals ook ouderen en starters, in de woonvisie belangrijker.

Ten slotte werd een CDA motie, die het kabinet oproept om €1,7 miljard van het extra begrotingsoverschot terug te geven aan de gemeente ter compensatie van de korting binnen het Sociaal Domein, met ruime meerderheid aangenomen.

Gert van der Meijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *