De CDA-fracties van de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)-gemeenten Noardeast Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, willen met deze brief graag de aandacht vestigen op onze regio en hopen dat onze regio voldoende aan bod zal komen in de besprekingen en het toekomstig akkoord voor Gedeputeerde Staten.

Onze gemeenten werken in ANNO-verband succesvol samen met de Provinsje, het Wetterskip en maatschappelijke partners aan de ontwikkeling en uitdagingen in onze regio. De aanleg van de Sintrale As heeft infrastructureel ontsluitingsvoordelen tot gevolg gehad en de aanliggende dorpen konden worden heringericht. Dat zijn prima ontwikkelingen die nu wel een vervolg moeten krijgen. De rijksoverheid werkt hier al aan mee door de Regiodeal Noordoost Fryslân: de Versnellingsagenda en Holwerd aan Zee €25M toe te kennen. In deze regiodeal wordt integraal gewerkt aan de versterking van de economie en de koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt. Dit is heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze regio en wij hopen dat de provinciale ondersteuning hiervan weer zijn beslag krijgt in het toekomstige coalitieakkoord. Alleen in samenwerking kunnen provincie en regio elkaar ondersteunen en elkaars doelen verwezenlijken.

In het afgelopen decennium is de woningbouw in onze regio achtergebleven. Op dit moment overstijgt de vraag ruim het aanbod. Zowel herbestemming, verbouw als nieuwbouw naar kwalitatieve en kwantitatieve behoefte zijn noodzakelijk om bevolkingskrimp en -ontgroening tegen te gaan en zo de economische vooruitgang vorm te kunnen geven. Zonder innovatieve ondernemers en werknemers in dit niet realiseerbaar. Wij zien de laatste jaren door de zeer ambitieuze woningbouwprojecten in Leeuwarden een ongewenste migratie vanuit onze regio naar de stadsregio. Daarom vragen wij in de onderhandelingen ruime aandacht voor deze kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woningbouw in onze regio, waarbij de ambitie niet mag ontbreken de duurzaamheids- en energietransitie- doelstellingen en ontwikkeling in verschillende woonvormen vorm te geven en zo voldoende aantrekkelijk te zijn om krimp en ontgroening tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *