Hoe ziet wonen er in de komende jaren uit in Tytsjerksteradiel en de regio? Zijn er voldoende huizen voor de diverse groepen bewoners? Zomaar een aantal vragen tijdens het Politiek Café Toekomstig Wonen maandagavond 27 januari in Heemstrastate Oentsjerk. Op uitnodiging van het CDA was architect  Silvester Adema één van de sprekers op de door meer dan dertig inwoners bezochte discussieavond. Adema stelde vanuit zijn dagelijkse praktijk dat het in stand houden en versterken van dorpskernen essentieel is. Ook pleitte hij voor nieuwbouwplannen voor gemengde bewoning, huur en eigendom, duurder en minder duur, voor eigen dorpelingen en nieuwe inwoners van buiten. Dit om de leefbaarheid op een hoog peil te kunnen houden.

In de volgende forumdiscussie gaf wethouder Gelbrig Hoekstra aan in gesprek te zijn met Gedeputeerde Staten die nu nog vasthouden aan lage aantallen nieuwbouw vanwege mogelijk dreigende krimp. Dit ondanks het op dit moment nog groeiende aantal inwoners, het zeer lage woningaanbod, terwijl er in 2019 toch ruim 150 nieuwbouwhuizen zijn opgeleverd in Tytsjerksteradiel, en ondanks de belofte in het provinciale bestuursakkoord dat gemeenten binnen de bebouwde kom zelf hun bouwplannen mogen bepalen.

Opvallend was nog dat aanwezige jonge Friese studenten aangaven, bij verkrijgen van werk in de bereisbare buurt en betaalbare woonruimte, het liefst in Fryslân te blijven wonen. Hun starterswooneisen zijn daarbij laag: betaalbaar en voldoen aan basisbehoeftes. Kwaliteit en luxe zijn minder belangrijk.

Tot slot van de levendige en interessante avond werd er nog aandacht gevraagd voor alternatieve bouwvormen voor speciale doelgroepen als ouderen die kleiner willen wonen en starters. Te denken valt aan woongroepen, gedeelde woningen en woonhofjes. Ook commerciële verhuur door kleine beleggers wordt zeer kansrijk geacht.

Het volgende Politieke Café is op 30 maart “Afval bestaat niet”. De locatie volgt nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *