Hieronder de inleiding op de kadernota door onze fractievoorzitter Age Kramer uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 2 juli. Het CDA kiest hierin voor ombuigen vanuit het midden. Door in te zetten op het geleidelijk bijsturen van de begroting om die binnen vier jaar weer sluitend te krijgen, hoeven wij nu geen keuzes te maken die zaken onherstelbaar kapot maken en blijven we flexibel voor ontwikkelingen vanuit Den Haag en vanuit de samenleving. Samen komen we deze crisis te boven. Mei-inoar Foarut!

Beste leden van de raad, voorzitter en overige leden van het college.

Vandaag van mij geen hoogdravende bespiegelingen over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ik houd het dichtbij huis, want voor onze burgers zijn de huidige ontwikkelingen in de samenleving ook ingrijpend. Natuurlijk doel ik op ontwikkelingen rondom de Corona- uitbraak en alles wat daarmee samenhangt. Ineens, maar terecht, werden forse maatregelen genomen. Zorgen bestaan over onze gezondheid, onze baan, over onze financiën. Met andere woorden bij onze inwoners bestaan zorgen over de toekomst.

Op korte termijn moeten wij als raad essentiële besluiten nemen die diep ingrijpen in het welzijn van de burgers in Tytsjerksteradiel. Besluiten die noodzakelijk zijn om de financiële huishouding van de gemeente  beheersbaar te houden. Bij het nemen van de besluiten, houden wij uiteraard rekening met onze burgers. Wij blijven een sociale partij en wij voelen ons zeer verbonden met onze burgers, op grond van onze kernwaarden Solidariteit en Gespreide Verantwoordelijkheid.

Van het college hebben wij vijf sporen aangereikt gekregen. Vijf sporen waarbinnen afwegingen zouden kunnen plaatsvinden v.w.b. mogelijke bezuinigingen. Daarboven wordt de cruciale vraag gesteld: “wat voor gemeente wil je zijn?”. Deze vraag hebben wij nadrukkelijk tegen het licht gehouden en eigenlijk wil ik daar een extra vraag aan toe voegen: “wat voor gemeente kunnen wij nog zijn?”.

Afgelopen donderdag zagen wij  de bijdrage van de heer Uildriks.  Hij markeerde o.a. de financiële ontwikkeling van het Sociaal Domein.  Het mag toch niet zo zijn dat we de zwaksten in onze samenleving laten bloeden voor het rijksbeleid uit Den Haag? Wij hopen dat het appél dat vandaag door de gemeenten in Den Haag op het kabinet wordt gedaan helder doorklinkt en soelaas biedt. (compliment college over verstuurde brief. Ontwikkelingen en ambities moeten noodgedwongen worden bijgesteld wanneer compensatie achterwege blijft. Er gaapt derhalve een kloof tussen wat voor gemeente je wilt zijn en wat voor gemeente je kunt zijn.

Maar toch “wat voor gemeente wil je zijn?”.

We willen een gemeente zijn om in te wonen en in te recreëren, zorgzaam en levendig. We gaan voor groei qua wonen, investeren in toerisme en in structuren die passen bij wat we willen zijn. We durven te kiezen  bij het concentreren van voorzieningen. Om de zorg voor hen die het echt nodig hebben in stand te houden mag versobering, service mag begrensd worden, wij willen de samenwerking versterken. De Gemeenschappelijke Regelingen  moeten zich aanpassen in lijn met onze beperkingen en de kosten voor onze burgers mogen waar mogelijk omhoog, waarbij wij als gemeente het voorbeeld geven.

Tegen deze achtergrond geeft het CDA de volgende richtinggevende kaders mee voor wat betreft de vijf ombuigingslijnen. Algemeen uitgangspunt is een bezuinigingstaakstelling ad € 3,5 mln structureel, waarbij we willen aantekenen dat wij niet bezuinigen op wat eigenlijk investeringen zijn. De bedragen geven de bezuinigingen weer die wij in 2024 gerealiseerd willen hebben.

Taakstelling ombuigingslijn 1     € 1.750.000

Taakstelling ombuigingslijn 2     €    350.000

Taakstelling ombuigingslijn 3     €    300.000

Taakstelling ombuigingslijn 4     €    400.000

Taakstelling ombuigingslijn 5     €    700.000

Een Korte toelichting op de bezuinigingsrichting per ombuigingslijn.

Ombuigingslijn 1: Vergaand minderen of stoppen gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein

 • Wij willen niet dat er gekort wordt op armoede beleid;
 • Omvang en inzet gebiedsteams kan beperkter;
 • Maatwerk beperken;
 • Aanpassen WMO;
 • Minder keus voor de burgers en meer onderbrengen bij het rijk (UWV. WLZ)

Ombuigingslijn 2: Vergaand minderen of stoppen van gemeentelijk beleid in het Ruimtelijk Domein;

 • Instandhouding in ieder dorp van een ontmoetingsplek
 • Stimuleren toerisme;
 • Versnellingsagenda nu echt oppakken;
 • Clustering maatschappelijk vastgoed;
 • Versobering in nieuw beleid;
 • Bouwen, bouwen.

Ombuigingslijn 3: Vergaand minderen of stoppen van gemeentelijk beleid i.h.k.v. Beheer

 • Uitbesteden wat kan;
 • Kritisch kijken naar onrendabele uren milieustraat;
 • Kritisch kijken naar openstelling balie gemeentehuis?

Ombuigingslijn 4: Vergroten van de inkomsten

 • Wij kiezen niet voor invoeren van parkeergeld;
 • Huur voor sportaccommodaties mag omhoog;
 • Verhoging ozb
 • Toegangsprijzen zwembaden ed kan ophoog;

Ombuigingslijn 5: Drie scenario’s voor samenwerking

 • Intensivering van huidige samenwerking, waarbij efficiëntiekorting bereikt moet worden
 • Transitie naar een LEAN organisatie die meer taken en diensten inkoopt bij buurgemeenten. Tegengaan verspilling.

Voorzitter ik kom tot een afronding. Er komen zware tijden aan. Wij staan voor ingrijpende besluiten, daarvoor is daadkracht nodig. Daarvoor is ook eensgezindheid nodig. Het is van essentieel belang om dat na te streven, zeker in het belang van onze burgers. Graag doe ik een handreiking voor die eensgezindheid .

Ik dank jullie voor de aandacht.

Age Kramer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *