Gelbrig Hoekstra
Wethouder

Sunt 1985 wenje ik yn Tytsjerksteradiel, yn Suwâld en mei in protte nocht en wille. Ik bin troud en mem fan in dochter en in soan. Ik bin hikke en tein yn Wergea, oan de oare kant fan it Van Harinxmakanaal.
Gemeentepolityk giet oer minsken, oer harren wolwêzen en sûnens, oer harren wurk en harren wenjen en oer folle mear. It CDA is myn partij omdat dy de minske en de mienskip sintraal set, in fangnet wêze wol foar de kwetsbere meiminske. Ik wol lústerje en oparbeidzje mei de ynwenners oan in gemeente, dy’t him hieltyd fierder ûntjout, mei-inoar en foar inoar.#Mei-inoar foarût!

Age Kramer
fractievoorzitter

Mijn naam is Age Kramer, 59 jaar en woonachtig in Burgum. Geboren en getogen in de Noordoostpolder en sinds 1991 woonachtig in Burgum. Getrouwd en vader van drie studerende kinderen.
Al geruime tijd ben ik provinciaal ambtenaar, waar ik vanaf 2014 de functie vervul van Senior Adviseur Vrijetijdseconomie. Als vrijwilliger ben ik bestuurlijk actief in Burgum, waarvan de laatste 9 jaar als voorzitter van BCV.
Het vele vrijwilligerswerk vormt ook de opmaat voor de politieke stap binnen het CDA. Mijn interesse en betrokkenheid bij ontwikkelingen in onze samenleving hebben mij uiteindelijk doen besluiten deze stap te zetten. Nu heb ik geen hoogdravende ambities voor een betere samenleving, maar een bijdrage leveren aan onze prachtige, open en democratische maatschappij zie ik als een verantwoordelijkheid.

Gert van der Meijden
fractielid

Ik woon in Mûnein met mijn vrouw Ria. Wij hebben drie zonen en drie pakesizzers. Na bijna veertig jaar met veel plezier bij de Luchtmacht te hebben gewerkt, ben ik nu met leeftijdsontslag. Na veel vrijwilligerswerk in de kerk, de voetbalvereniging en de Lions wil ik mij nu graag inzetten voor onze directe leefomgeving. Samen met de burgers van Tytsjerksteradiel wil ik de leefbaarheid van onze prachtige gemeente minstens op het huidige hoge niveau houden en waar mogelijk verbeteren. Dat zal meestal aanpassen aan de moderne ontwikkelingen zijn. Een passend woonbeleid, eerlijke zorg op maat, verduurzaming en een veilige woonomgeving zijn zaken die mij zeer aan het hart gaan. Graag wil ik daarmee met en voor u aan de slag. Mei-inoar trochpakke!

Jan Willem Sietsma
fractielid

Mijn naam is Jan Willem Sietsma. In 1977 werd ik geboren in een mooi huisje aan de Bildwei te Rottevalle. Mijn ouders noemden mij naar beide pakes Jan Sietsma en Willem Braam.
Tijdens mijn tienerjaren kreeg ik verkering met Richtsje de Boer, een boerendochter uit het buurdorp Drachtster Compagnie. Inmiddels zijn we ruim 15 jaar gelukkig getrouwd. Onze zoon Harmen werd in Lemmer geboren waar we ruim 4 jaar woonden i.v.m. het werk van mijn vrouw bij het Leger des Heils. In 2009 verhuisden we naar Eastermar, waar onze dochter Anna werd geboren. Eastermar voelde als thuis komen. Weer terug tussen de Lits en de Leijen. Het is een actief dorp met een hechte gemeenschap. Ik zet mij o.a. in als jeugdouderling van onze kerk en leider van het jeugdteam van de voetbalvereniging, om een actieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap in ons dorp.
In 2000 ben ik tijdens de studie Technische Bedrijfskunde gestart met mijn eerste bedrijf. Als 22 jarige startende ondernemer had ik aan het eind van het eerste jaar de verantwoordelijkheid voor 10 collega’s. Als ondernemer heb ik mij de afgelopen jaren ingezet om diverse ideeën te ontplooien tot mooie ondernemingen en heb ik meerdere bedrijven opgezet. Momenteel ben ik werkzaam als adviseur rondom het thema “Smart Industry” bij IJssel Technologie te Zwolle. Ik help bedrijven in de (Noord) Nederlandse industrie hun productieprocessen te verbeteren en te verduurzamen.
In mijn ogen wordt er op ons allen een appél gedaan om als rentmeesters op onze leefgemeenschap te passen. Als Christen Democraat wil ik mij namens het CDA dan ook graag in onze gemeente en ons dorp inzetten voor een ecosamenleving. Een samenleving met ecologisch en economisch evenwicht.

Siebren Baars
bestuur voorzitter

Hein Pot
bestuur penningmeester

Johannes Brolsma
bestuur lid

Vacature
bestuur lid

Nico Tilstra
bestuursadviseur

Jodi Groenveld
fractienotuliste

Frans Haenen
Fractielid

Frans Haenen (1964) komt van origine uit Oirsbeek. Een mooi dorp in het Limburgse Heuvelland. In Sittard studeerde hij op het Bisschoppelijk College en de HEAO. In 1985 vertrok hij naar Rotterdam waar hij aan de Erasmus Universiteit studeerde en ging werken bij Shell. In 1996 trouwde hij met Anja Koenraadt. In 1997 is hij gaan werken in de verfindustrie: bij Sigma Coatings. In 1997 verhuisde hij met Anja naar Hoofddorp waar in 2000 zijn dochter Evelien en in 2002 zijn zoon Gert-Jan geboren werden.
In 2004 verhuisde de familie Haenen naar Burgum, omdat Frans toen bij Thuiszorg Het Friese Land ging werken als directeur Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Omdat de Jeugdgezondheidszorg van THFL in 2009 werd ondergebracht bij de GGD, ging Frans over naar deze instelling in een managementfunctie.
Frans is lokaal actief in de serviceclub Lions de Wâlden, waar hij medeorganisator is van de vakantieweken voor kinderen van minder draagkrachtige ouders. Hij is actief in de RK Kerk in Burgum en bestuurder van de RK parochie Pax Christi.

Lamina Westerdijk-Dam
fractielid

Myn namme is Lamina Westerdijk-Dam, 55 jier, ik bin hikke en tein yn Burgum. Ik bin troud en wenje no yn it moaie griene wettersportdoarp Earnewâld. Wy hawwe twa dochters en skoansoannen en ik ha in beppesizzer. Tegearre mei myn man ha ik in wettersportbedriuw, in jachthaven yn Earnewâld.
Wy meie graach farre troch de prachtige omjouwing fan Earnewâld, de Alde Feanen. Want ik fyn, moaier wurdt de natuer net!
It CDA is de partij dêr’t ik lid fan bin omdat dizze partij it tichtst by my stiet. Famylje en gesin, soarch foar inoar, meidwaan in sterke mienskip en wichtich binne waarden en tradysje, in earlike ekonomy, dêr stiet it CDA foar.
De ôfrûne fjouwer jier bin ik riedslid, folksfertsjintwurdiger west yn ús gemeente Tytsjerksteradiel.
De gemeente is de oerheid dy’t ek it tichtst by de minsken stiet en hieltyd mear taken kriget. De oerheid, dêr’t in boarger it measte mei te krijen hat. Foar de kommende 4 jier ha ik my wer beskikber steld foar de list fan it CDA. Mei de hiele CDA-fraksje fan Tytsjerksteradiel ús ynsette foar de ynwenners fan ús moaie gemeente Tytsjerksteradiel.

Mariska Wieringa
fractielid

Ik ben Mariska Wieringa, 38 jaar, sinds 1 september 2010 trotse eigenaresse van Puur Huid, salon voor totale huidverzorging. Samen met mijn man Theo, zoon Tyme (12) en dochter Mara (10) ben ik woonachtig in het mooie Hurdegaryp. Een dorp met veel voorzieningen, een rijk verenigingsleven, een prachtig kindcentrum en één van de mooiste dorpshuizen van Friesland. Mede door haar treinstation is Hurdegaryp goed bereikbaar voor openbaar vervoer, waardoor het een echt forenzen dorp is.
Betrokken en geïnteresseerd in de mienskip, zo wil ik mij omschrijven. Mede door mijn werk waarin ik dagelijks in contact sta met mensen, maar ook doordat ik mij al jaren als vrijwilliger voor verschillende activiteiten inzet, weet ik wat er leeft in mijn omgeving. Leven met elkaar in plaats van naast elkaar, dat vind ik belangrijk! Kijk eens wat vaker om je heen, help elkaar en accepteer elkaars verschillen. Mei-inoar en foar-inoar, dat is waar CDA Tytsjerksteradiel voor staat. Niet denken maar doen. Samen sta je sterk en kun je veel bereiken. Namens het CDA Tytsjerksteradiel wil ik jouw stem laten horen, want de gemeenteraad is er voor jou.

Piet Bruining
steunfractie

Geboren en getogen in het Friese dorp Winsum en na ons trouwen in 1988 gaan wonen in deze mooie gemeente in Burgum. Sinds 2011 wonen we in de voormalige meesters woning van de lagere school “De Stins”. Samen met mijn echtgenote hebben we 3 kinderen en 2 geweldige kleinkinderen.
Wat mij trekt in de gemeentepolitiek is het nadenken over hoe we als mensen samen leven en elkaar daarin ruimte willen geven. Onderwerpen die mij hierbij specifiek aanspreken zijn hoe we de zorg naar een beter peil kunnen krijgen en op welke wijze we maatschappelijke inzet van jongeren hierbij kunnen gaan betrekken. De leefbaarheid van kleinere dorpen bevorderen door middel van het ontwikkelen van doorstroommogelijkheden en nieuwe initiatieven te ondersteunen. Jongeren aan onze gemeente binden door mogelijkheden voor opleiding en werkt te scheppen in samenwerking met onze eigen industrie. Actief gaan inzetten op duurzame en circulaire ontwikkeling, het bevorderen van gasmeterloos bouwen en het ondersteunen van energie neutrale projecten.
De kern bij dit alles, “ Alline komst fier, mei-inoar fieder”.

 

 

Marije Hoogeveen
steunfractie

Harrie Wijma
bestuur secretaris

Bastiaan Dijk
bestuur lid

Johan Spoelstra
bestuur lid

Dirk Minne Vis
bestuur vicevoorzitter

Renate Snijder
Notuliste bestuur

Zowel het Bestuur als de Fractie vergaderen, m.u.v. de zomermaanden, maandelijks!

Als u iets onder de aandacht van het Bestuur of de Fractie wilt brengen, of een afspraak met hen wilt maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons Secretariaat:
Boskleane 21,
9255 JG  Tytsjerk                                                             

Telefoon: (0511) 445556 / (06) 22 03 44 21

E-mail: cda-tytsjerksteradiel@live.nl