Tag archieven: Mei-inoar oparbeidzje

It CDA yn alle bestjoerslagen

It CDA is in lanlike partij mar ek warber yn alle bestjoerslagen fan ús lân. Polityk bedriuwe yn it  provinsjehûs, dêr kinne jo miskien wat by foarstelle, mar it CDA ek fertsjintwurdige  yn it  Wetterskip? Ja, sa kin in probleem fan ûnderop oanpakt en oplost wurde. Bygelyks: hoe dan? By de CDA-fraksje yn de gemeenteried kaam […]