Tag archieven: sociaal domein

Raadsvergadering 25 april: Sociaal Domein

Us gemeente Tytsjerksteradiel stiet bekend om de goede soarch foar de boargers. Der binne hast gjin klachten en der is in hege wurdearring foar de soarch dy’t de gemeente biedt. Oan de goede soarch hinget wol in priiskaartsje. De gemeente rint  no tsjin in grut tekoart oan yn it sosjale domein. In tekoart fan 1,7 miljoen. Dat tekoart kin […]

It CDA yn alle bestjoerslagen

It CDA is in lanlike partij mar ek warber yn alle bestjoerslagen fan ús lân. Polityk bedriuwe yn it  provinsjehûs, dêr kinne jo miskien wat by foarstelle, mar it CDA ek fertsjintwurdige  yn it  Wetterskip? Ja, sa kin in probleem fan ûnderop oanpakt en oplost wurde. Bygelyks: hoe dan? By de CDA-fraksje yn de gemeenteried kaam […]

Raadsvergadering 28 februari

Tijdens deze raadsvergadering stonden drie onderwerpen centraal: Het eerste betrof de installatie van de nieuwe FNP wethouder, mevrouw Tytsy Willemsma. Zij vult de vacature in die was ontstaan als gevolg van het terugtreden van Rommert Dijk. Het tweede onderwerp, dat veel discussie opleverde, had betrekking op de implementatie van de zogenaamde 0-100 teams, nu nog […]